Đi đôi với sự phát triển của xã hội loài người và xu hướng toàn cầu hóa, nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa khu vực này đến khu vực khác, từ quốc gia này đến quốc gia khác cũng ngày một tăng cao.